ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tháng Mười 9, 2018 8:53 chiều

 

    UBND THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ 2 QUẢNG VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số:     /BC-.TTHQV2 Quảng Văn, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018

 

          Kính gửi:  Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

          Thực hiện công văn số: 374/ PGDĐT ngày 20/9/2018 của Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Trường tiểu học số 2 Quảng Văn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

  1. Công tác chỉ đạo

         – Công tác chỉ đạo triển khai Tuần lễ:

          + Quán triệt CBGV và HS tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

          + Tổ chức và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan đến “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” qua hệ thống loa phát thanh phường và nhà trường.

          + Trang westside trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động trong những ngày diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

          + Các TDP, thư viện, nhà văn hóa, treo các khẩu hiệu trước thời gian tổ chức Lễ khai mạc, 1 tuần cho đến khi kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

 -“Trong cách học phải lấy tự học làm nồng cốt”. (Hồ Chí Minh)

          – ” Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”.(Hồ Chí minh).

          –Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở

         – Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”.

          + Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các tổ chức, đoàn thể lựa chọn các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

         – Hệ thống các văn bản chỉ đạo:

          + Công văn số 121/ CV-BCĐ ngày 14/9/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh;

          + Công văn số 1987/SGDĐT – GDCN – TX ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục  và Đào tạo;

          + Công văn  số 374/PGDĐT ngày 20/9/2018 của Phòng GD – ĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018;

          +  Kế hoạch số 01/KH – TTH ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề ” Trong cách học phải lấy tự học làm nòng cốt”.

         – Công tác phối kết hợp: Giữa các bộ phận phối hợp chặt chẽ với nhau cụ thể:

          + Bà:  Đinh Thị Phương Nhạn – Hiệu trưởng nhà trường: Chỉ đạo chung.

          + Bà: Cao Thị Nhàn – NVTV: Lập kế hoạch tổ chức của buổi lễ.

          + Ông: Cao Xuân Hữu: Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

          + Bà: Đỗ Thị Thúy Linh  – GV: Đưa tin về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018,  đăng trên trang westside của nhà trường.

          + Tổ hành chính: Chuẩn bị bàn ghế và nước.

          + Giáo viên: Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trong buổi lễ.

          III. Kết quả cụ thể theo từng hoạt động đã thực hiện hưởng ứng Tuần lễ

STT Các hoạt động Đơn vị Số lượng Ghi chú
Số lớp/ số cuộc thi Người
1 Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ lớp      
Tổng số người tham gia, trong đó: người
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ( các cấp) lớp/người 1/20
Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ( các cấp) lớp/người 0
Bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ, công chức, viên chức ( các cấp) lớp/người 0
Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động lớp/người 0
Học nghề cho lao động nông thôn 0
Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất lớp/người 0
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp/người 1/208
Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động lớp/người 0
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên lớp/người 1/20
Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ lớp/người 0
Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS) lớp/người 0
Xóa mù chữ lớp/người 0
2 Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ Tin, bài/cuộc 2
3 Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu) quyển/tờ 1
4 Phát động phong trào  và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học
Số tập thể/ cá nhân tặng sách Tập thể/cá nhân 9lớp/208 hs và 20 Gv
Số sách đã huy động tặng các trường học thư viện Quyển 225
5  Tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHHT số cuộc 0
Ngày hội sách số cuộc 1
Trưng bày triển lãm sách, báo, tư liệu số cuộc 2
Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích số cuộc/ người 0
Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kẻ chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách) số cuộc/ người 1(2 tổ chuyên môn thi xếp sách)
Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT số cuộc/ người 0
6 Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, sinh hoạt chuyên đề số cuộc 1
Hoạt động thể dục thể thao số cuộc/ người 0
Hoạt động văn nghệ số cuộc/ người 1
Thăm quan, học hỏi tại bảo tàng, dic tích lịch sử số cuộc/ người 0
7 Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ
Huyện tổ chức lễ khai mạc tuần lễ Có/ không
Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Trường/ trung tâm 4
8 Tổ chức hội thảo/ sinh hoạt chuyên đề Cuộc 0
9 Khen thưởng về tổ chức tuần lễ
Tập thể Đơn vị 4
Cá nhân Người 2
10 Kinh phí
Ngân sách nhà nước đồng 0
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có) đồng 1.000.000
11 Các nội dung khác (nếu có)
  1. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ:

            – Tiếp tục xây dựng thư viện, tăng trưởng sách, tăng cường đưa sách về góc thư viện các lớp, thực hiện mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện.

          – Tổ chức cho học sinh đọc sách, thi kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề…

          – Một số hình ảnh cụ thể:   

Ảnh khai mạc:

  43554515_283344135625797_3385032513897365504_n                43688277_173336810217711_2199857059028008960_n

 

             

 

 

 Ảnh trưng bày giới thiệu sách

43342659_1547764955324063_7419737092546101248_n                                           43500696_328068607969204_7261434008288886784_n

 

Học sinh hưởng ứng đọc sách

        

 43497235_587664618358080_5588893397273280512_n                                  43612913_2257896047614791_6929941904033316864_n

          

 

  1. Đề xuất, kiến nghị:

    Đề nghị cấp trên quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nhà trường có điều kiện tổ chức các hoạt động của thư viện cho các em được học tập, nâng cao kiến thức, trí tuệ của mình./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
            Thủ trưởng đơn vị               

 

 

         Đinh Thị Phương Nhạn