Quyết định về việc thành lập ban tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho nhà trường sau bão, lũ lụt.

Tháng Mười Một 3, 2020 9:54 sáng
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ 2 Q.VĂN

 
   Số: 52/QĐ-THS2QV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   Quảng Văn, ngày 25 tháng 10 năm 2020

 

         QUYẾT ĐỊNH

V/V thành lập Ban tiếp nhận, quản lý, sử dụng

 các khoản tài trợ cho nhà trường sau bão, lũ lụt.

               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VĂN

      Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về Quy định tài trợ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ;

      Căn cứ thông báo số 138/PGDĐT, ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho nhà trường;

      Được sự thống nhất trong ban Lãnh đạo nhà trường,

                   QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Thành lập Ban tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho nhà trường gồm các ông (bà) có tên và giữ chức vụ sau:

1. Bà Nguyễn Thị Lài2. Bà Phạm Lệ Thúy

3. Bà Võ Thị Hoài

4. Ông Mai Trần Đức

5. Bà Hoàng Thị Hai

– Phó Hiệu trưởng– Nhân viên Y tế

– Kế toán

– GVTD

– GV Âm Nhạc

– Trưởng ban– Phó ban

– Thư ký

– Uỷ viên

– Ủy viên

      Điều 2: Ban tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ cho nhà trường được nhập vào tài sản hoặc thủ quỹ trường để sử dụng đảm bảo kịp thời, công khai và đúng quy định.

      Điều 3: Các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (t/hiện);

– Lưu: VT, TV-TB.

  HIỆU TRƯỞNG

 

Đinh Thị Phương Nhạn