Kế hoạch tăng cường phòng chống dịch Covid 19, năm học 2021-2022

Tháng Tám 23, 2021 2:53 chiều

       Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về mức độ nghiêm trọng  của dịch bệnh đối với sức khỏe, đời sống nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid 19

       Duy trì triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chóng dịch bệnh

       Tiếp tục đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và chủ động phòng chống dịch bệnh Covid 19

       Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh phải diễn ra toàn diện, triển để và kịp thời.

       Trường TH số 2 Quảng Văn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid 19 như sau: 

kh

2 4